El Centre

El Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional està adscrit al servei de Planificació i Participació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (DGFPIEAS).

MISSIÓ: Impulsar la millora de la Formació Professional  i l’excel·lència tècnica del seu professorat. 

FUNCIONS:

  • Planificar les activitats de formació tècnica del professorat.
  • Fomentar la cultura de la millora i garantir la qualitat i la innovació en la formació professional.
  • Promoure la col·laboració entre els centres educatius,  les empreses i altres administracions.
  • Gestionar la realització de les estades formatives en empreses pel professorat d’FP
  • Implantar i coordinar les aules d’emprenedoria en centres d’FP
  • Implantar i coordinar les aules de tecnología (ATECA) en centres d’fp

CREACIÓ:  Decret 40/2021, de 2 d’agost, pel qual es crea el Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears. BOIB número 104, de 5 d’agost de 2021.

Veure informació de la creació del CFINFP-IB

DADES ADMINISTRATIVES:

Codi de centre: 07016219

Dades facturació:

CENTRE DE FORMACIÓ, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT D’FP

CIF: Q0700763F C/ de Blaise Pascal, 3 – Bloc B, Local 8 – ParcBit 07121 Palma

Factures electròniques: Emprar els codis DIR3 de centres que són:

– Oficina comptable: GE0001509

– Òrgan gestor: GE0001509

– Unitat tramitadora: GE0001509