FAQ – Dubtes Freqüents

Image by Arek Socha from Pixabay

1.- Quines formacions es poden sol·licitar al CFINFP des dels centres? També hi ha els CEPs, IBSTEAM…

El CFINFP-IB s’encarrega de les formacions per a les famílies professionals de Formació Professional i dirigides, exclusivament, a professorat que imparteix mòduls de cicles formatius de Formació Professional a centres públics i concertats. Per formacions metodològiques, aquestes poden ser organitzades pel CFINFP i també pels CEPs (al següent enllaç podeu consultar quin és el vostre CEP de referència). S’ha de contactar amb l’IBSTEAM per formacions relacionades amb les competències STEAM, ja que aquest centre és qui proporciona les eines necessàries per desenvolupar la competència digital ciutadana i estimular les vocacions científiques.

2.- El professorat que està de baixa pot assistir i certificar les formacions?

Si que pot, sempre i quan el motiu de la baixa sigui compatible amb la realització de la formació. Si el cas és dubtós es pot demanar un informe mèdic.

Això és vàlid per a persones que estan de baixa en el moment d’inscriure’s a la formació, i també si la baixa comença quan la formació ja s’ha iniciat. Hi ha un cas concret en què NO es pot realitzar la formació: durant les 6 primeres setmanes de permís per maternitat/paternitat, ja que és un període de descans obligatori.

3.- Els professors poden demanar dies per assistir a formacions?

Els professors tenen dret a demanar fins a 3 dies de permís, cada curs escolar, per assistir a formacions. Aquest permís s’ha de demanar a la direcció del centre a on fan feina.

Més informació aquí

4.- Quan una formació coincideix més de 3 dies en horari laboral, la persona interessada pot demanar una autorització a la Conselleria d’Educació i Formació Professional per assistir-hi?

Si és per una mateixa formació es pot demanar un permís a la Direcció General de Personal Docent.

Més informació aquí

5.- Si una persona participa a dues formacions que coincideixen total o parcialment en el temps, se li poden certificar les hores a totes dues?

Depèn del cas:

  1. Si les dues formacions són 100% a distància: Només es reconeixerà l’activitat que duri més hores. Per a l’altra activitat, i si la persona ho sol·licita, se li podrà entregar un certificat d’aprofitament i superació de la formació.
  2. En la resta de casos:
  • 2 formacions presencials
  • 2 formacions mixtes
  • 1 mixta i 1 presencial
  • 1 presencial i 1 a distància
  • 1 mixta i 1 a distància: 

És possible certificar les dues formacions sempre i quan les sessions presencials no coincideixin el mateix dia i hora, i s’arribi al mínim d’assistència requerit per a cada formació

6.- Si un docent interí realitza una substitució en el moment de començar una formació, i durant el desenvolupament de la formació acaba la seva relació laboral (deixa de treballar al centre), pot concloure la formació ja iniciada?

Si, la pot continuar fins al final i certificar les hores

7.- Un participant que ha confirmat l’assistència a un curs, però li ha sorgit un imprevist i no el podrà fer, a qui ha de notificar? 

Ha d’avisar el més aviat possible a l’assessor docent responsable de coordinar aquella formació (la informació de contacte es troba a la convocatòria del curs). Sempre per escrit i abans de l’inici de la formació, perquè es pugui gestionar l’accés als participants en llista d’espera.

Si no ho comunica dins el termini i en la forma adient, s’entendrà que ha abandonat la formació i serà penalitzat d’acord amb el que s’especifica a la convocatòria

8.- En quins casos es penalitza un participant que no realitza una formació? 

Les persones que han estat admeses a un curs, han confirmat l’assistència, i després no participen a l’activitat sense una causa justificada (no assisteixen a cap sessió), seran penalitzades quedant les darreres de la llista en les properes sol·licituds durant el mateix curs escolar.

9.- Quan una persona inscrita a una formació, oblida confirmar l’assistència al portal del personal, la pot fer? 

Les persones que no han confirmat l’assistència en el període indicat perden la seva plaça a la formació. Les places s’hauran cobert amb les persones inscrites que estaven en llista d’espera.

10.- Si un docent interí realitza una substitució en el moment d’inscriure’s a la formació, però en el moment de començar-la ha canviat d’especialitat, o ja no fa feina, pot fer la formació?
Si, pot fer la formació si en el moment d’inscriure’s complia els requisits especificats a la convocatòria.

11.- Quin temps pot passar entre que finalitza una formació i apareix acreditada al Portal del Personal?
Poden passar fins un màxim de 4 mesos entre la finalització de la formació i la certificació. Hi ha un termini màxim de 90 dies per fer reclamacions.

12.- No podem entrar al vostre classroom del domini “cfinfp.caib.es” per permisos

Heu de donar el nostre domini d’alta a la llista blanca de dominis permesos. També noltros hem de fer lo mateix amb el vostre, així que ens ho heu de notificar.

Vídeo explicant lo mateix, del CEP de Menorca Recordau que en aquest cas heu d’emprar “cfinfp.caib.es”.
Qualsevol dubte em poden contactar.

13. Com puc fer la convalidació de cursos fets en altres empreses o entitats?

La convalidació de cursos fets en altres empreses o entitats depèn de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, concretament del Servei de Formació Homologada i Capacitació. Tel 971177831.

14. Quines són les normes per les classes per videoconferència?

Aquí teniu les nostres normes. Per favor revisau bé abas de participar a les nostres formacions i no tenir problemes d’assistència.

VISITES A FIRES PROFESSIONALS

15. Quin és l’objectiu de participar en fires professionals relacionades amb el sector productiu?

Aquesta iniciativa té com a finalitat mantenir als nostres professors al corrent de les necessitats de la seva família professional, establir contactes amb empreses punteres i conèixer les tendències futures del sector.

16. Si un professor vol quedar-se més dies i té permís del seu centre, ho pot fer?

Sí, però ha de cercar i pagar els seus vols i allotjament. El CFINFP en aquest cas només li pagaria l’entrada del dia de la fira. El professor pot aprofitar l’entrada que li donem en el cas que sigui vàlida més d’un dia. El professor ha de gestionar els permisos amb la direcció del centre i si és el cas amb la Direcció General de Personal Docent.

Teniu altres dubtes?

Ens podeu consultar a: cfinfpib@educaib.eu (ficau a l’assumpte – dubte freqüent)