Convocatòria per a la participació en els seminaris del programa FORTECO 2022

Destinataris

La formació del programa FORTECO va adreçat al professorat en actiu de les Famílies Professionals de Transport i Manteniment de Vehicles (TMV) i Maritimopesquera (MAP) que imparteix docència en centres sostinguts amb fons públics.

Amb la finalitat de facilitar l’assistència a aquests programes de formació, laDirecció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per l’any 2022 ha previst 7 ajuts econòmics per al professorat assistent.

Places

El professorat ha de sol·licitar com a mínim un dels seminaris dels que figuren a la sol·licitud establint l’ordre de preferència de major a menor interès, sent la primera opció la de major interès.

Sol·licituds i termini de presentació

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han d’emplenar la sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a l’enllaç https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyxlQe5F-LiicWiT7ZLFAjBRjggm3LbqVba9noImXVfmsSuw/viewform?usp=sf_link

del 20 de maig al 10 de juny de 2022.

Criteris de selecció per a l’assistència a la formació i per l’ajut econòmic

Les places i els ajuts econòmics s’adjudicaran seguint el següent criteris:

  1. Disponibilitat de plaça en el curs sol·licitat.
  2. Relació del curs sol·licitat amb els mòduls que s’imparteixen.
  3. Participació d’un professor per centre.

Publicació de llista d’adjudicació de les places

La llista d’adjudicació, d’espera i exclosos de les places de formació es publicarà a  la pàgina web del centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CFINFP-IB), a partir del 13 de juny del 2022.

Efectes de l’adjudicació de les places

El professorat seleccionat ha de lliurar una memòria explicativa de la formació rebuda segons el model adjunt. Les memòries seran publicades a la web del CFINFP-IB.

La memòria s’ha de lliurar en format PDF al correu info@cfinfp.cat, com a màxim un mes després d’haver acabat la formació.

Quedarà exclòs d’aquest còmput, el mes d’agost que no es considera lectiu.

El no compliment d’aquest punt, deixarà fora de participació al beneficiari, en les  dues convocatòries següents dels programes FORTECO.

Renúncies

Es podrà renunciar a l’adjudicació de l’ajut econòmic i la plaça per causes de força major, avisant amb un mínim de 15 dies d’antelació abans de l’inici del seminari.

La renúncia s’ha de formalitzar per correu electrònic a mgarcia@formaciófp.eu

Les renúncies no justificades podran donar lloc a l’exclusió d’una convocatòria dels programes  FORTECO.

Ajuts econòmics

Els ajuts econòmics per a l’assistència a la formació del programa FORTECO, seran assumits per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments

Artístics Superiors i consistiran en el pagament del transport (bitllets d’avió) i de l’allotjament. La resta de despeses (manutenció, taxis o qualsevol altre servei) seran a càrrec de cada un dels assistents.

Justificació dels ajuts econòmics

Per a la justificació dels vols amb avió, és necessari lliurar les targes d’embarcament signades pel beneficiari, per la cara oposada.

Aquesta documentació s’ha de lliurar amb format PDF juntament amb la memòria de l’acció formativa (un únic document).

Certificats

El dret a certificació a la formació per a cada participant al programa FORTECO serà reconeguda segons la normativa vigent de la formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El Servei de Planificació i Participació farà els tràmits necessaris per al  seu reconeixement.

Model obligatòri per a la memòria (a descarregar)